NAUDOJIMOSI „TENNIS SPACE“ TENISO ARENOS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS TVARKA IR TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos ir sąvokų reikšmės
  1. Taisyklės – tai šios naudojimosi „Tennis space“ teniso Arenos teikiamomis Paslaugomis taisyklės, kurios nustato Teniso Arenos Paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus Klientams (apibrėžti žemiau), Teniso Arenos ir jos Klientų teises, pareigas bei įsipareigojimus. Taisyklės turi Paslaugų teikimo sutarties tarp Kliento ir „Tennis space“ galią. Taisyklės yra pateikiamos interneto svetainėje tennisspace.lt. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems pagrindams ar aplinkybėms, „Tennis space“ administracija turi teisę atnaujinti taisykles apie tai įspėjusi klientus interneto tinklapyje www.tennisspace.lt prieš 10 dienų iki tokio Taisyklių atnaujinimo.
  2. „Tennis space“ arba „Arena“ – tai Islandijos g. 9c, Kaune, esanti teniso sporto arena, pažymėta prekės ženklu „Tennis space“.
  3. Paslaugos – tai „Tennis space“ teikiamos Paslaugos, kurias sudaro teniso aikštelių nuoma, teniso treniruotės, varžybų organizavimas bei kitos Paslaugos.
  4. Paslaugų paketas – „Tennis space“ siūlomas atitinkamas Paslaugų kiekis per atitinkamą terminą, kuris kiekvienu atveju detalizuojamas interneto svetainėje tennisspace.lt.
  5. Klientas – tai asmuo, „Tennis space“ nustatyta tvarka įsigijęs Paslaugų paketą ar vienkartinio apsilankymo Paslaugą arba nemokamai išbandantis „Tennis space“ Paslaugas, taip pat asmuo, kuris nors ir neįsigijo paslaugų paketo ar vienkartinio apsilankymo Paslaugos, tačiau naudojasi „Tennis space“. Asmenims, nemokamai išbandantiems „Tennis space“  Paslaugas, taip pat galioja šios taisyklės su kuriomis jie privalo būti rašytinai susipažinę.
  6. Klientų žaidimo partneris – tai asmuo, kuris „Tennis space“ Paslaugomis naudojasi tuo pačiu metu kartu su Klientu arba už kurio naudojimąsi „Tennis space“ Paslaugomis kitu nei kliento naudojimosi laiku sumoka Klientas. Klientų žaidimo partneriai privalo laikytis visų šiose Taisyklėse nurodytų Taisyklių, išskyrus tas, kurios pagal savo esmę taikomos tik Klientams.
  7. Rezervacija – teniso aikštelių arba kitų „Tennis space“ Paslaugų išankstinis rezervavimas.
  8. Sutartis – tai Paslaugų teikimo sutartis tarp Kliento ir „Tennis space“ pagal šiose Taisyklėse nurodytą tvarką. Jeigu šalys nesudaro atskiros rašytinės sutarties, šios Taisyklės laikomos sutartimi. Dalis šiose Taisyklėse nenurodytų sutarties sąlygų (Paslaugų kaina ir kt.) yra skelbiamos „Tennis space“ interneto puslapyje tennisspace.lt ir yra laikomos neatskiriama sutarties dalimi.
  9. Sutarties Šalys – Sutarties šalimis laikomas Klientas ir „Tennis space“ valdanti UAB “Čimonė”, įmonės kodas 304738548, adresas Islandijos g. 9c, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Mažvydo Beigos.
 2. Teisė naudotis „Tennis space“ paslaugomis
  1. Teisę naudotis „Tennis space“ Paslaugomis turi Klientai, nustatyta tvarka įsigiję Paslaugų paketą arbą įsigiję vienkartinio apsilankymo Paslaugą bei pasirašytinai susipažinę su Taisyklėmis.
  2. Teisę naudotis „Tennis space“ Paslaugomis taip pat turi Klientų žaidimo partneriai.
  3. Teisę naudotis „Tennis space“ Paslaugomis taip pat turi teisę asmenys, dalyvaujantys Arenoje organizuojamose varžybose pagal atitinkamų varžybų nuostatus.
 3. „Tennis space“ Paslaugų ir/ar Paslaugų paketų įsigijimo ir naudojimo tvarka
  1. „Tennis space“ Paslaugų teikimo kiekis, dažnis, konkrečios Paslaugos ir/ar Paslaugų paketo aprašymai, Paslaugų teikimo ir galiojimo terminai, Paslaugų kainos ir kitos esminės sąlygos nurodomi interneto puslapyje tennisspace.lt.
  2. „Tennis space“ Paslaugos teikiamos tik iš anksto už jas sumokėjusiems Klientams. Atsižvelgiant į tai, kad šios Taisyklės kartu laikomos ir paslaugų teikimo sutartimi tarp Sporto klubo ir Kliento, sutarties įsigaliojimo momentu laikomas apmokėjimo už Paslaugas momentas, išskyrus kai Sporto klubas ir Klientas raštu susitaria kitaip.
  3. „Tennis space“ Paslaugų paketus ir/arba vienkartinio apsilankymo Paslaugas Klientai gali įsigyti iš anksto už jas sumokant internetu interneto puslapyje tennisspace.lt nurodyta tvarka arba Arenos registratūroje arba kitais „Tennis space“ nurodytais būdais.
  4. Teisę naudotis „Tennis space“ teikiamomis Paslaugomis įsigijusiam Klientui „Tennis space“ elektroniniu būdu pateikia atitinkamą patvirtinimą, kuriame nurodomi atitinkamos Paslaugos/Paslaugų paketo rūšis, į Paslaugų paketą įeinančių Paslaugų kiekis vienetais/kartais/valandomis ir/arba Paslaugų teikimo ir galiojimo terminai ir kitos esminės sąlygos.
  5. Klientai, norintys pasinaudoti atitinkamoms asmenų grupėms „Tennis space“ taikomomis nuolaidomis, „Tennis space“ prašymu privalo pateikti teisę į atitinkamą nuolaidą patvirtinančius dokumentus.
  6. Paslaugų ir/ar Paslaugų paketų teikimo ir galiojimo terminai nėra pratęsiami, išskyrus tuos atvejus, kai iš anksto apmokėtomis Paslaugomis Klientas negali naudotis dėl ligos ir apie tai operatyviai raštu pranešęs pateikia pagrindžiančius dokumentus.  Šiuo atveju Paslaugų ir/ar Paslaugų paketų teikimo ir galiojimo terminai pratęsiami atitinkamai nedarbingumo laikotarpiui ir/ arba gydytojo pažymoje nurodytam laikotarpiui. Dokumentai, patvirtinantys ligos faktą, privalo būti pateikti ne vėliau kaip per 1 kalendorinį mėnesį po ligos pabaigos datos, kuri nurodyta atitinkamame dokumente.
  7. Jeigu nėra atskirai nurodyta kitaip, teisė naudotis „Tennis space“ Paslaugomis pagal atitinkamą Paslaugų paketą Klientui yra suteikiama asmeniškai, todėl be išankstinio „Tennis space“ sutikimo atitinkamos Teisės negali būti perleidžiamos (dovanojamos, parduodamos, keičiamos ir pan.) kitiems asmenims.
  8. Jeigu Paslaugas/Paslaugų paketą įsigyja juridinis asmuo, jis privalo paskirti konkretų atstovą, atsakingą už Paslaugų išankstinį rezervavimą ir komunikaciją. „Tennis space“ turi teisę pareikalauti, kad atitinkami juridiniai asmenys nurodytu konkrečius fizinius asmenis, kurie turi teisę naudotis atitinkamo juridinio asmens vardu įsigytomis Paslaugomis/Paslaugų paketais.
 4. Vietos rezervacija
  1. Klientas norintis naudotis Paslaugomis privalo iš anksto rezervuoti vietą tennisspace.lt interneto puslapyje, mobilioje programėlėje arba „Tennis space registratūroje. „Tennis space“ aikštelių kiekis yra ribotas, todėl nerezervavus vietos iš anksto „Tennis space“ negarantuoja Paslaugų suteikimo galimybės.
  2. Jei Klientas negali atvykti žaisti į Areną iš anksto rezervuotu laiku, jis privalo savarankiškai rezervaciją atšaukti arba savo kaštais perleisti teisę į Paslaugas Kliento žaidimo partneriams. Nemokamas atšaukimas galimas tik likus daugiau nei 48 valandoms iki užsiėmimo pradžios arba vėliau su klubo sutikimu.
  3. Laikoma, kad rezervavęs Paslaugų vietą ir laiką Klientas apsilankė Arenoje ir pasinaudojo atitinkama Paslauga, todėl pinigai už rezervuotas, bet nepanaudotas Paslaugas nėra grąžinami, išskyrus šiose Taisyklėse nurodytas išimtis.
 5. Daiktų saugojimas
  1. „Tennis space“ neteikia daiktų pasaugos Paslaugų, o tik sudaro klientams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose.
  2. Klientams rekomenduojama į Areną nesinešti brangių ir vertingų daiktų.
  3. Asmeninius daiktus Klientai palieka Arenos rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias, palikę daiktus, Klientai privalo užrakinti.
  4. Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Arenos registratūros darbuotojus.
  5. „Tennis space“ neatsako už Klientų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl „Tennis space“ kaltės.
  6. Arenoje rasti Kliento palikti daiktai saugomi ne ilgiau kaip 14 dienų, o vėliau sunaikinami.
  7. Klientas privalo išeidamas iš arenos palikti atrakintą spintelę. Jei spintelės Arenos darbo dienos pabaigoje yra užrakintos, Arenos darbuotojai turi teisę spintelę atrakinti ir pašalinti iš ten esančius daiktus.
 6. Elgesio taisyklės
  1. Visi Arenos Klientai lankytojai turi deramai elgtis, laikantis tiek šių Taisyklių, tiek kitų visuotinai priimtinų teniso aikštynų lankytojų elgesio normų.
  2. Klientas, prieš pradėdamas žaidimą, turi įsitikinti, ar kiti žaidėjai, lankytojai yra nutolę saugiu atstumu ir nebus užgauti skriejančio kamuoliuko ar su rakete ar kitu būdu jiems nebus padaryta žalos.
  3. Aikštelėse mobiliųjų telefonų garsas turi būti išjungtas.
  4. Po žaidimo lauko teniso aikštelėse su grunto ar kilimine danga, Klientai turi tvarkingai išlyginti aikštelės dangą su specialiu tinklu/šepečiu.                                                                                             1. Arenoje privaloma:
   1. Paklusti instruktorių/trenerių nurodymams susijusiems su užsiėmimo/treniruotės tvarka, eiga, poilsiu. Grupinių užsiėmimų metu Klientas neprivalo atlikti visų trenerių nurodomų pratimų, tačiau negalėdamas atlikti grupinių pratimų, turi netrukdyti kitiems Klientams.
   2. Prieš naudojantis sporto įranga susipažinti su Arenos patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi Taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir/ arba inventoriumi bei kreiptis į atsakingus Arenos darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo.
   3. Teniso aikštelėse privaloma dėvėti tam skirtą tvarkingą sportinę aprangą bei avėti tik konkrečiai dangai skirtą sportinę avalynę;
   4. Pasinaudojus sporto įranga, ji privalo būti palikta tvarkinga, tinkama naudoti kitiems Klientams.                                            2. Arenoje draudžiama:
    1. Rėkauti, švilpauti, keiktis, rūkyti, šiukšlinti, daužyti raketes ar kitus kietus daiktus į grindų dangas, sienas, atitvarus, kitais būdais gadinti inventorių, įrangą ar trukdyti kitiems žaidėjams/lankytojams.
    2. Vaikščioti po kitų žaidėjų aikštelę kuomet vyksta žaidimas.
    3. Naudotis sporto įranga ne pagal instrukcijas.
    4. Be Arenos raštiško sutikimo teikti Arenos klientams sveikatingumo ar panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti Klientus ar kitaip trukdyti Arenos darbuotojams ir Klientams.
    5. Fotografuoti ir filmuoti neturint raštiško „Tennis space“ leidimo.
    6. Į Arenos patalpas įsinešti ir vartoti maisto produktus ir/ar alkoholinius gėrimus, išskyrus vandenį ir/ar kitus nealkoholinius gėrimus ir/ar specialų sporto maistą. Teniso aikštelėse ir kitose Arenos patalpose, kur įrengta kiliminė arba kitokia tepli danga, leidžiama vartoti tik vandenį ir/ar kitus bespalvius nealkoholinius gėrimus, kuriuos išlaisčius nelieka žymių.
    7. Persirengimo patalpose ir dušinėse atlikti asmens higienos procedūras, naudoti plaukų džiovintuvus ne galvos, o aprangos ar avalynės džiovinimui.                  3. Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai pirtyje:
     1. Prieš ir po apsilankymo pirties zonoje klientas privalo nusiprausti duše.
     2. Pirties zonoje klientai privalo dėvėti tik tam skirtą maudymosi aprangą, avėti šlepetes neslidžiu padu. Taip pat, klientai privalo į pirtį eiti su rankšluosčiu, o avalynę palikti priepirtyje.
     3. Pirtyje klientai privalo pasitiesti rankšluostį.
     4. Dėl naudojimosi pirtimi ir jo trukmės klientams rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju.    4. Pirties zonoje draudžiama:
      1. Vartoti alkoholinius gėrimus.
      2. Dėvėti avalynę ir aprangą, su kuria buvo sportuojama kitose zonose.
      3. Stumdytis, triukšmauti ar kitaip trukdyti naudotis pirčių Paslaugomis kitiems Klientams.
      4. Neatsargiai elgtis ir kitaip savo veiksmais kelti pavojų sau ir aplinkiniams.
      5. Neklausyti atsakingų Arenos darbuotojų nurodymų.
      6. Įsinešti gėrimus ir/ar maistą.
      7. Įsinešti bet kokius indus ir maišelius su skysčiais, druskomis ar kitomis priemonėmis, į pirties patalpą.
      8. Pilti ant pirčių kaitinimo elementų atsineštą skystį.
      9. Judinti, ar kitaip liestis prie pirčių kaitinimo elementų.
      10. Sėdėti/gulėti nepasitiesus rankšluosčio.
 1. „Tennis space“ teisės ir pareigos, atsakomybė
  1. „Tennis space“ turi teisę:
   1. Keisti Arenos darbo laiką, taip pat keisti atskirų Arenos zonų darbo laiką ir reguliuoti Klientų galimybę į jas patekti.
   2. Atliekant profilaktikos darbus, neteikti Paslaugų, iš anksto apie tai pranešus Klientams interneto puslapyje tennisspace.lt.
   3. Nustatyti kitas atskirų Paslaugų, platinamų „Tennis space“ vykdomų akcijų metu, galiojimo Taisykles ir sąlygas (išimtis iš šių Taisyklių), kurios yra privalomos Klientams, įsigijusiems teisę į atitinkamas Paslaugas. Tokios „Tennis space“ vykdomų akcijų metu siūlomų Paslaugų išimtinės Taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos atitinkamos akcijos sąlygose ir „Tennis space“ interneto svetainėje www.tennisspace.lt.
   4. Sudaryti grupinių užsiėmimų tvarkaraščius bei savo nuožiūra juos keisti.
   5. Kilus pagrįstų abejonių dėl Kliento sveikatos būklės, paprašyti Klliento nutraukti varžybas/treniruotę/užsiėmimą ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę.
   6. Neteikti atitinkamų Paslaugų Asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties Asmens ar kitų klientų sveikatai ir/ar gyvybei, saugumui;
   7. Pareikalauti Klientų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi Paslaugomis bei palikti Arenos patalpas. Pinigai Klientui už nutrauktą apsilankymą negrąžinami.
   8. Nutraukti sutarties dėl Paslaugų/Paslaugų paketo teikimo galiojimą, jei Klientas grubiai arba nuolat pažeidžia šias taisykles. Šiuo atveju Klientui grąžinama ½ iki nutraukimo momento nepanaudotų į Paslaugų paketą įeinančių Paslaugų vertės, atskaičius „Tennis space“ patirtus pagrįstus nuostolius dėl Taisyklių nesilaikymo.
  2. „Tennis space“ įsipareigoja:
   1. Laikantis LR norminių teisės aktų reikalavimų, šių Taisyklių bei profesionalumo principų teikti Klientams Paslaugas Arenoje.
   2. Iš anksto informuoti Klientus apie darbo laiko ir užsiėmimų tvarkaraščių pakeitimus, pateikiant atitinkamą informaciją interneto svetainėje tennisspace.lt, o tuos asmenis, kurie jau yra rezervavę konkretų žaidimo laiką, „Tennis space“ įspėja telefonu arba el.paštu.
   3. Sustabdyti ir pratęsti Kliento Paslaugų paketo galiojimą tokiam laikotarpiui, kai Arena buvo uždaryta dėl nuo Kliento nepriklausančių priežasčių, išskyrus, valstybinių švenčių dienas bei Arenoje atliekamus profilaktinio patikrinimo darbus, kurie atliekami ne dažniau kaip du kartus per metus.
  3. „Tennis space“ atsakomybė:
   1. „Tennis space“ suteikia klientams galimybę naudotis jos teikiamomis Paslaugomis, tačiau nevertina šių Paslaugų įtakos konkretaus Kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio.
   2. „Tennis space“ neatlygina Klientui dėl jo teikiamų Paslaugų Kliento sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl „Tennis space“ kaltės. Klientas patvirtina, kad jis buvo tinkamai informuotas bei žino ir supranta, kad „Tennis space“ ir jos darbuotojai nėra atsakingi prieš Klientą, jeigu pats Klientas nesilaiko visuotinai įprastų saugaus elgesio reikalavimų ir (ar) Arenos personalo nurodymų ir (ar) Taisyklių.
   3. Jeigu Arenoje įvykus nelaimingam atsitikimui, kurio metu yra sutrikdoma Kliento sveikata, Klientas atsisako kviesti greitąją pagalbą arba pasišalina iki atvykstant greitajai pagalbai arba atvykus greitajai pagalbai atsisako, kad jam būtų suteikta pagalba, tokiais atvejais Klientas yra pats pilnai atsakingas už bet kokią su tuo susijusią jo patirtą žalą bei su tuo susijusias pasekmes, jeigu ši žala (pasekmės) atsirado ne dėl Arenos kaltės.
   4. „Tennis space“ neturi įsipareigojimo atlyginti Kliento patirtus nepatogumus, jeigu tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda kitas užsiėmimo instruktorius arba treniruotė neįvyko dėl objektyvių pateisinamų priežasčių.
 1. Kliento teisės ir pareigos, atsakomybė
  1. Klientas turi teisę:
   1. Įsigijęs atitinkamą Paslaugų paketą arba vienkartinio apsilankymo Paslaugą, naudotis „Tennis space“ Paslaugomis.
   2. Nutraukti sutarties dėl Paslaugų/Paslaugų paketo teikimo galiojimą tik dėl pagrįstų priežasčių. Jeigu sutartis nutraukiama ne dėl „Tennis space“ kaltės, Klientui grąžinama ½ iki nutraukimo momento nepanaudotų į Paslaugų paketą įeinančių Paslaugų vertės.
  2. Klientas įsipareigoja:
   1. Atskirose Arenos zonose dėvėti tik toms patalpoms skirtą tvarkingą bei tinkamą avalynę ir aprangą.
   2. Lankydamasis Arenoje laikytis šių Taisyklių.
   3. Būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų).
   4. Atsakingai ir rūpestingai naudotis „Tennis space“ teikiamomis Paslaugomis, turtu ir inventoriumi.
   5. Naudotis Arenos įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jo paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi Taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka bei laikytis atsakingų Arenos darbuotojų nurodymų ir rekomendacijų dėl naudojimosi Sporto klubo Paslaugomis.
   6. Nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ar inventorių informuoti atsakingus Arenos darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo.
   7. Grupinių užsiėmimų metu paklusti instruktoriaus/trenerio teisėtiems nurodymams.
   8. Imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Paslaugomis nepadarytų žalos sau, Arenos, kitų Klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui.
   9. Netrukdyti kitiems Klientams naudotis Arenos Paslaugomis, o pastebėjus kitų Klientų netinkamą elgesį arba elgesį keliantį grėsmę kitų Klientų saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai atsakingam Arenos darbuotojui.
   10. Nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant informuoti arenos darbuotojus apie savo ar kitų Klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Arenos Paslaugomis. Galintys padėti Klientai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms.
   11. Lankytis tik arenos Klientams skirtose patalpose.
   12. Išeidamas iš Arenos klientas privalo arenos darbuotojams grąžinti Arenos jam išduotus daiktus. Klientas, praradęs bet kuriuos Arenos jam išduotus daiktus, privalo padengti Arenos patirtus nuostolius.
  3. Klientų atsakomybė:
   1. Klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias „Tennis space“ Paslaugas, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių Paslaugų galimą poveikį jam, t.y. Klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia naudotis „Tennis space“ teikiamomis Paslaugomis.
   2. Klientai, naudodamiesi Sporto klubo įranga bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.
   3. Klientas, sudarydamas sutartį, patvirtina kad jo sveikatos būklė yra tinkama atitinkamoms jo pasirinktoms „Tennis space“ Paslaugoms ir patvirtina, kad supranta, jog „Tennis space“ Paslaugų gavimas yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų. Pačiam Klientui arba „Tennis space“ darbuotojams kilus įtarimų dėl netinkamos Kliento sveikatos būklės, Klientas privalo nutraukti žaidimą/užsiėmimą/treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju.
   4. Klientas supranta ir patvirtina, kad „Tennis space“ neatsako dėl Kliento sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių Paslaugų teikimo metu ar jų pasekoje, tenka tik Klientui.
   5. Klientas privalo atlyginti Arenai žalą, kurią Arena patyrė dėl Kliento kaltės pagal Arenos pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Jei Klientas nesutinka su Arenos jam pateiktu nuostolių vertinimo aktu, jis per 3 darbo dienas nuo minėto akto gavimo, privalo raštu pateikti savo prieštaravimus. Tokiu atveju žalos dydis bus nustatomas šalių susitarimu arba kompetentingų valdžios institucijų sprendimu.
   6. Arenai padarytą žalą Klientas privalo atlyginti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam Klientui dienos.
 1. Paslaugų teikimo nepilnamečiams Klientams sąlygos
  1. Už nepilnamečius Klientus iki 16 metų pilnai atsakingi yra jų tėvai (globėjai).
  2. Nepilnamečius Klientus iki 16 metų bei jų grupes turi lydėti ir prižiūrėti pilnamečiai asmenys, išskyrus jei tai yra „Tennis space“ organizuojami grupiniai užsiėmimai ar treniruotės.
  3. Nepilnamečiams Klientams draudžiamai lankytis Arenos pirtyse neprižiūrint pilnamečiams lydintiems asmenims.
  4. Vaikai iki 6 metų (imtinai) įleidžiami į bet kurios lyties persirengimo patalpas ir dušines su juos lydinčiu suaugusiuoju arba vieni. Vaikai nuo 7 metų amžiaus renkasi savo lytį atitinkančias persirengimo patalpas ir persirengia vieni, lydintis asmuo, gali kreiptis į tos pačios lyties kaip vaikas arenos darbuotojus ir esant galimybei darbuotojas gali padėti vaikui persirengti.
  5. Nepilnamečius Klientus lydintys suaugusieji privalo laikytis šiose Taisyklėse įtvirtintų nuostatų. Nepilnamečius Klientus iki 16 metų lydintys suaugusieji privalo rašytinai susipažinti su Taisyklėmis bei jų laikytis. Nepilnamečius Klientus iki 16 metų lydintys suaugusieji pilnai atsako už jų saugumą.
 2. Baigiamosios nuostatos
  1. Pasirašydamas šias taisykles ir/arba susipažinimo su taisyklėmis formoje, Klientas savo parašu patvirtina, kad Klientas su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.
  2. Nepilnamečių klientų tėvai (globėjai), pasirašydami šias taisykles ir/arba susipažinimo su taisyklėmis formoje, patvirtina faktą, kad:
   • nepilnamečio Kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis Arenos paslaugomis;
   • nepilnametis Klientas pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;
   • nepilnamečio Kliento Arenai bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta LR teisės aktų nustatyta tvarka;
   • jie atsako už nepilnamečio Kliento elgesį Arenoje bei bet kokį nepilnamečio Kliento sveikatos sutrikimą, atsiradusį dėl nepilnamečio nepriežiūros ar netinkamos priežiūros ar kitokių savo, kaip tėvų, pareigų nevykdymo;
  3. Klientas sutinka, kad areną valdanti UAB „Čimonė” be atskiro išankstinio Kliento sutikimo ir įspėjimo perleistų savo teises bei pareigas, kylančias iš santykių su Klientu, tretiesiems asmenims.
  4. Bet kokius ginčus šalys sieks spręsti taikiai, tačiau jei ginčo nepavyktų išspręsti, Klientas visada gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą arba tiesiogiai į teismą.

NAUDOJIMOSI „ATHLETIC SPACE“  SPORTO KLUBO TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS TVARKA IR TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos ir sąvokų reikšmės
  1. Taisyklės – tai šios Naudojimosi „Athletic Space“ sporto klubo teikiamomis paslaugomis taisyklės, kurios nustato Sporto klubo paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus Klientams (apibrėžti žemiau), Sporto klubo ir jo Klientų teises, pareigas bei įsipareigojimus. Taisyklės turi paslaugų teikimo sutarties tarp Kliento ir Sporto klubo galią. Taisyklės yra pateikiamos interneto svetainėje tennisspace.lt. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems pagrindams ar aplinkybėms, Sporto klubo administracija turi teisę atnaujinti Taisykles apie tai įspėjusi Klientus interneto tinklapyje www.tennisspace.lt prieš 10 dienų iki tokio Taisyklių atnaujinimo.
  2. Sporto klubas – tai Islandijos g. 9, Kaune, esantis sporto klubas, pažymėtas prekės ženklu „Athletic Space“, kuriam taikomos taisyklės.
  3. Paslaugos – tai sporto klubo teikiamos paslaugos, kurias sudaro treniruočių (grupinių užsiėmimų) ir Sporto salių Paslaugos, bei papildomos Paslaugos, už kurias Klientas sumoka papildomą mokestį.
  4. Paslaugų paketas – Sporto klubo siūlomas atitinkamas Paslaugų kiekis per atitinkamą terminą, kuris kiekvienu atveju detalizuojamas interneto svetainėje tennisspace.lt.
  5. Klientas – tai asmuo, Sporto klubo nustatyta tvarka įsigijęs Paslaugų paketą ar vienkartinio apsilankymo Paslaugą arba nemokamai išbandantis Sporto klubo Paslaugas, taip pat asmuo, kuris nors ir neįsigijo Paslaugų paketo ar vienkartinio apsilankymo Paslaugos, tačiau naudojasi Sporto klubo Paslaugomis. Asmenims, nemokamai išbandantiems Sporto klubo Paslaugas, taip pat galioja šios taisyklės su kuriomis jie privalo būti rašytinai susipažinę.
  6. Rezervacija – vietos rezervavimas dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose.
  7. Sutartis – tai paslaugų teikimo sutartis tarp kliento ir sporto klubo pagal šiose taisyklėse nurodytą tvarką. Jeigu šalys nesudaro atskiros rašytinės sutarties, šios taisyklės laikomos sutartimi. Dalis šiose taisyklėse nenurodytų sutarties sąlygų (Paslaugų kaina ir kt.) yra skelbiamos Sporto klubo interneto puslapyje tennisspace.lt ir yra laikomos neatskiriama sutarties dalimi.
  8. Sutarties Šalys – Sutarties šalimis laikomas Klientas ir Sporto klubą valdanti UAB “Čimonė”, įmonės kodas 304738548, adresas Islandijos pl. 9c, atstovaujama direktoriaus Mažvydo Beigos.
 2. Teisė naudotis Sporto klubo Paslaugomis
  1. Teisę naudotis Sporto klubo Paslaugomis turi asmenys sporto klubo nustatyta tvarka įsigiję Paslaugų paketą arbą įsigiję vienkartinio apsilankymo Paslaugą bei pasirašytinai susipažinę su Taisyklėmis. Nepilnamečiai Klientai privalo su Taisyklėmis susipažinti patys ir supažindinti savo tėvus (globėjus) ir pateikti rašytinį tėvų (globejų) sutikimą dėl nepilnamečių Klientų naudojimosi sporto klubo Paslaugomis.
  2. Klientai, norintys naudotis Sporto klubo Paslaugomis, privalo būti ne jaunesni kaip 16 metų.
  3. Nepilnamečiai Klientai Sporto klube gali sportuoti tik pateikę vieno iš tėvų (globėjų) rašytinį prašymą, pažymą apie sveikatos būklę ir pasirengimą sportuoti. Tokiu atveju tėvai (globėjai) prisiima visą riziką susijusią su nepilnamečių Klientų sveikata ar bet kokia žala jų sveikatai ir gyvybei.
 3. Sporto klubo Paslaugų ir/ar Paslaugų paketų įsigijimo ir naudojimo tvarka

1. Sporto klubo Paslaugų teikimo kiekis, dažnis, konkrečios Paslaugos ir/ar Paslaugų paketo aprašymai, Paslaugų teikimo ir galiojimo terminai, Paslaugų kainos ir kitos esminės sąlygos nurodomi interneto puslapyje tennisspace.lt.

-Papildoma informacija:

2. Sporto klubo Paslaugos teikiamos tik iš anksto už jas sumokėjusiems Klientams. Atsižvelgiant į tai, kad šios Taisyklės kartu laikomos ir Paslaugų teikimo sutartimi tarp Sporto klubo ir Kliento, Sutarties įsigaliojimo momentu laikomas apmokėjimo už Paslaugas momentas, išskyrus kai Sporto klubas ir Klientas raštu susitaria kitaip.

3. Sporto klubo Paslaugų paketus ir/arba vienkartinio apsilankymo Paslaugas Klientai gali įsigyti iš anksto už jas sumokant internetu interneto puslapyje tennisspace.lt nurodyta tvarka arba Sporto klube arba kitais Sporto klubo nurodytais būdais.

4. Teisę naudotis Sporto klubo teikiamomis Paslaugomis įsigijusiam Klientui Sporto klubas elektroniniu būdu pateikia atitinkamą patvirtinimą, kuriame nurodomi atitinkamos Paslaugos/Paslaugų paketo rūšis, į Paslaugų paketą įeinančių Paslaugų kiekis vienetais/kartais ir/arba Paslaugų teikimo ir galiojimo terminai ir kitos esminės sąlygos.

5. Klientai, norintys pasinaudoti atitinkamoms asmenų grupėms Sporto klubo taikomomis nuolaidomis, Sporto klubo prašymu privalo pateikti teisę į atitinkamą nuolaidą patvirtinančius dokumentus.

6. Paslaugų ir/ar Paslaugų paketų teikimo ir galiojimo terminai nėra pratęsiami, išskyrus tuos atvejus, kai iš anksto apmokėtomis Paslaugomis Klientas negali naudotis dėl ligos ir apie tai operatyviai raštu pranešęs Sporto klubui pateikia pagrindžiančius dokumentus.  Šiuo atveju Paslaugų ir/ar Paslaugų paketų teikimo ir galiojimo terminai pratęsiami atitinkamai nedarbingumo laikotarpiui ir/ arba gydytojo pažymoje nurodytam laikotarpiui. Dokumentai, patvirtinantys ligos faktą, privalo būti pateikti ne vėliau kaip per 1 kalendorinį mėnesį po ligos pabaigos datos, kuri nurodyta atitinkamame dokumente.

7.Jeigu nėra atskirai nurodyta kitaip, teisė naudotis Sporto klubo Paslaugomis pagal atitinkamą Paslaugų paketą Klientui yra suteikiama asmeniškai, todėl be išankstinio Sporto klubo sutikimo atitinkamos teisės negali būti perleidžiamos (dovanojamos, parduodamos, keičiamos ir pan.) kitiems asmenims.

8. Jeigu Sporto klubo Paslaugas/Paslaugų paketą įsigyja juridinis asmuo, jis privalo paskirti konkretų atstovą, atsakingą už Sporto klubo Paslaugų išankstinį rezervavimą ir komunikaciją. Sporto klubas turi teisę pareikalauti, kad atitinkami juridiniai asmenys nurodytu konkrečius fizinius asmenis, kurie turi teisę naudotis atitinkamo juridinio asmens vardu įsigytomis Paslaugomis/Paslaugų paketais.

4. Vietos rezervacija grupiniuose užsiėmimuose

  1. Klientas norintis dalyvauti konkrečiuose grupiniuose užsiėmimuose privalo iš anksto rezervuoti vietą tennisspace.lt interneto puslapyje, mobilioje programėlėje arba Sporto klubo registratūroje. Sporto klubo grupiniuose užsiėmimuose vietų skaičius yra ribotas ir nerezervavus vietos Sporto klubas negarantuoja, kad užsiėmime bus laisvų vietų bei jame bus galima dalyvauti.
  2. Jei Klientas negali atvykti į iš anksto rezervuotą grupinį užsiėmimą, jis privalo savarankiškai rezervaciją atšaukti. Atšaukimas galimas tik likus daugiau nei 12 val. iki užsiėmimo pradžios arba vėliau su klubo sutikimu.
  3. Klientai privalo atvykti į grupinį užsiėmimą ne vėliau kaip likus 10 min. iki nurodytos jo pradžios. Prasidėjus užsiėmimui vėluojantys Klientai į jį nebeįleidžiami.
  4. Laikoma, kad rezervavęs vietą konkrečiame užsiėmime Klientas jame apsilankė ir pasinaudojo atitinkama Paslauga, todėl pinigai už rezervuotas, bet nepanaudotas Paslaugas nėra grąžinami, išskyrus šiose Taisyklėse nurodytas išimtis.
  5. Daiktų saugojimas
   1. Sporto klubas neteikia daiktų pasaugos paslaugų, o tik sudaro Klientams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose.
   2. Klientams rekomenduojama į Sporto klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų.
   3. Asmeninius daiktus Klientai palieka Sporto klubo rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias, palikę daiktus Klientai privalo užrakinti.
   4. Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Sporto klubo registratūros darbuotojus.
   5. Sporto klubas neatsako už Klientų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Sporto klubo kaltės.
   6. Sporto klube rasti Kliento palikti daiktai saugomi ne ilgiau kaip 14 dienų, o vėliau sunaikinami.
   7. Klientas privalo išeidamas iš Sporto klubo palikti atrakintą spintelę. Jei spintelės Sporto klubo darbo dienos pabaigoje yra užrakintos, Sporto klubas turi teisę spintelę atrakinti ir pašalinti iš ten esančius daiktus.                                                 6. Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai
    1. Bendrosios saugaus elgesio Sporto klube Taisyklės:
     1. Sporto Klube privaloma:
      1. paklusti instruktorių/trenerių nurodymams susijusiems su užsiėmimo/treniruotės tvarka, eiga, poilsiu. Grupinių užsiėmimų metu Klientas neprivalo atlikti visų trenerių nurodomų pratimų, tačiau negalėdamas atlikti grupinių pratimų, turi netrukdyti kitiems klientams.
      2. prieš naudojantis treniruokliu ar bet kokia kita Sporto įranga susipažinti su Sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi Taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir/ arba inventoriumi bei kreiptis į atsakingus Sporto Klubo darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;
      3. Sporto salėse privaloma dėvėti tam skirtą sportinę aprangą bei avėti sportinę avalynę;
      4. Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio, privaloma patiesti rankšluostį;
      5. Atlikus pratimus, Sporto įranga ir/ar treniruokliai privalo būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems klientams, treniruoklių priedai ir kita Sporto salių įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas;
     2. Sporto klube draudžiama:
      1. naudotis Sporto klubo Paslaugomis dėvint atskiroms Sporto klubo zonoms netinkamą, nešvarią ar netvarkingą aprangą arba avalynę; naudotis Sporto klubu galima tik apsiavus švarią sportinę avalynę ir apsirengus švarią, tvarkingą sportinę aprangą;
      2. naudotis treniruokliais ar kita Sporto salių įranga ne pagal instrukcijas;
      3. naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita Sporto salių įranga;
      4. be Sporto klubo raštiško sutikimo teikti Sporto klubo klientams sveikatingumo ar panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti klientus ar kitaip trukdyti sporto klubo darbuotojams ir klientams;
      5. fotografuoti ir filmuoti Sporto klube neturint raštiško Sporto klubo leidimo;
      6. į Sporto klubo patalpas įsinešti ir vartoti maisto produktus ir/ar alkoholinius gėrimus, išskyrus vandenį ir/ar kitus nealkoholinius gėrimus ir/ar specialų sporto maistą;
      7. persirengimo patalpose ir dušinėse atlikti asmens higienos procedūras, naudoti plaukų džiovintuvus ne galvos, o aprangos ar avalynės džiovinimui.
     3. Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai pirtyje
      1. Prieš ir po apsilankymo pirties zonoje Klientas privalo nusiprausti duše.
      2. Pirties zonoje Klientai privalo dėvėti tik tam skirtą maudymosi aprangą, avėti šlepetes neslidžiu padu. Taip pat, Klientai privalo į pirtį eiti su rankšluosčiu, o avalynę palikti priepirtyje.
      3. Pirtyje Klientai privalo pasitiesti rankšluostį.
      4. Dėl naudojimosi pirtimi ir jo trukmės Klientams rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju.
      5. pirties zonoje draudžiama:
       1. Vartoti alkoholinius gėrimus;
       2. dėvėti avalynę ir aprangą, su kuria buvo sportuojama kitose zonose;
       3. stumdytis, triukšmauti ar kitaip trukdyti naudotis pirčių paslaugomis kitiems klientams;
       4. neatsargiai elgtis ir kitaip savo veiksmais kelti pavojų sau ir aplinkiniams;
       5. neklausyti atsakingų Sporto klubo darbuotojų nurodymų;
       6. įsinešti gėrimus ir/ar maistą;
       7. įsinešti bet kokius indus ir maišelius su skysčiais, druskomis ar kitomis priemonėmis, į pirties patalpą;
       8. pilti ant pirčių kaitinimo elementų atsineštą skystį;
       9. judinti, ar kitaip liestis prie pirčių kaitinimo elementų;
       10. sėdėti/gulėti nepasitiesus rankšluosčio.
 1. Sporto klubo teisės ir pareigos, atsakomybė
  1. Sporto klubas turi teisę:
   1. keisti Sporto klubo darbo laiką, taip pat keisti atskirų klubo zonų darbo laiką ir reguliuoti Klientų galimybę į jas patekti;
   2. atlikdamas profilaktikos darbus, neteikti Paslaugų, iš anksto apie tai pranešus Klientams interneto puslapyje tennisspace.lt;
   3. nustatyti kitas atskirų Paslaugų, platinamų Sporto klubo vykdomų akcijų metu, galiojimo taisykles ir sąlygas (išimtis iš šių Taisyklių), kurios yra privalomos Klientams, įsigijusiems teisę į atitinkamas Paslaugas. Tokios Sporto klubo vykdomų akcijų metu siūlomų Paslaugų išimtinės taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos atitinkamos akcijos sąlygose ir Sporto klubo interneto svetainėje www.tennisspace.lt;
   4. sudaryti grupinių užsiėmimų tvarkaraščius bei savo nuožiūra juos keisti;
   5. kilus pagrįstų abejonių dėl Kliento sveikatos būklės, paprašyti Kliento nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę;
   6. neteikti atitinkamų Paslaugų asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų klientų sveikatai ir/ar gyvybei, saugumui;
   7. pareikalauti Klientų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi Paslaugomis bei palikti Sporto klubo patalpas. Pinigai Klientui už nutrauktą apsilankymą negrąžinami;
   8. nutraukti Sutarties dėl Paslaugų/Paslaugų paketo teikimo galiojimą, jei Klientas grubiai arba nuolat pažeidžia šias Taisykles. Šiuo atveju Klientui grąžinama ½ iki nutraukimo momento nepanaudotų į Paslaugų paketą įeinančių Paslaugų vertės, atskaičius Sporto klubo patirtus pagrįstus nuostolius dėl Taisyklių nesilaikymo;
  2. Sporto klubas įsipareigoja:
   1. laikantis LR norminių teisės aktų reikalavimų, šių Taisyklių bei profesionalumo principų teikti Klientams Paslaugas Sporto klube;
   2. iš anksto informuoti Klientus apie darbo laiko ir užsiėmimų tvarkaraščių pakeitimus, pateikiant atitinkamą informaciją interneto svetainėje tennisspace.lt, o tuos asmenis, kurie jau yra rezervavę konkretų užsiėmimo laiką, klubas įspėja telefonu arba el.paštu;
   3. sustabdyti ir pratęsti Kliento Paslaugų paketo galiojimą tokiam laikotarpiui, kai Sporto klubas buvo uždarytas dėl nuo Kliento nepriklausančių priežasčių, išskyrus, valstybinių švenčių dienas bei Sporto klube atliekamus profilaktinio patikrinimo darbus, kurie atliekami ne dažniau kaip du kartus per metus;
  3. Sporto klubo atsakomybė:
   1. Sporto klubas suteikia Klientams galimybę naudotis jo teikiamomis Paslaugomis, tačiau nevertina šių Paslaugų įtakos konkretaus Kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio.
   2. Sporto klubas neatlygina Klientui dėl jo teikiamų Paslaugų Kliento sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės. Klientas patvirtina, kad jis buvo tinkamai informuotas bei žino ir supranta, kad Sporto klubas ir jo darbuotojai nėra atsakingi prieš Klientą, jeigu pats Klientas nesilaiko visuotinai įprastų saugaus elgesio reikalavimų ir (ar) Sporto klubo personalo nurodymų ir (ar) Taisyklių.
   3. Jeigu Sporto klube įvykus nelaimingam atsitikimui, kurio metu yra sutrikdoma Kliento sveikata, Klientas atsisako kviesti greitąją pagalbą arba pasišalina iki atvykstant greitajai pagalbai arba atvykus greitajai pagalbai atsisako, kad jam būtų suteikta pagalba, tokiais atvejais Klientas yra pats pilnai atsakingas už bet kokią su tuo susijusią jo patirtą žalą bei su tuo susijusias pasekmes, jeigu ši žala (pasekmės) atsirado ne dėl Sporto klubo kaltės.
   4. Sporto klubas neturi įsipareigojimo atlyginti Kliento patirtus nepatogumus, jeigu tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda kitas užsiėmimo instruktorius arba treniruotė neįvyko dėl objektyvių pateisinamų priežasčių.
 1. Kliento teisės ir pareigos, atsakomybė
  1. Klientas turi teisę:
   1. įsigijęs atitinkamą Paslaugų paketą arba vienkartinio apsilankymo Paslaugą, naudotis Sporto klubo Paslaugomis;
   2. nutraukti Sutarties dėl Paslaugų/Paslaugų paketo teikimo galiojimą tik dėl pagrįstų priežasčių. Jeigu Sutartis nutraukiama ne dėl Klubo kaltės, Klientui grąžinama ½ iki nutraukimo momento nepanaudotų į Paslaugų paketą įeinančių Paslaugų vertės.
  2. Klientas įsipareigoja:
   1. atskirose Sporto klubo zonose dėvėti tik toms patalpoms skirtą švarią bei tvarkingą avalynę ir aprangą;
   2. lankydamasis Sporto klube laikytis šių Taisyklių;
   3. būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų);
   4. atsakingai ir rūpestingai naudotis Sporto klubo teikiamomis Paslaugomis, turtu ir inventoriumi;
   5. naudotis Sporto klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jo paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka bei laikytis atsakingų Sporto klubo darbuotojų nurodymų ir rekomendacijų dėl naudojimosi Sporto klubo Paslaugomis;
   6. nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ar inventorių informuoti atsakingus Sporto klubo darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;
   7. grupinių užsiėmimų metu paklusti instruktoriaus/trenerio teisėtiems nurodymams;
   8. imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Paslaugomis nepadarytų žalos sau, Sporto klubo, kitų klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;
   9. netrukdyti kitiems klientams naudotis Sporto klubo Paslaugomis, o pastebėjus kitų klientų netinkamą elgesį arba elgesį keliantį grėsmę kitų klientų saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai atsakingam Sporto klubo darbuotojui;
   10. nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie savo ar kitų klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Sporto klubo Paslaugomis. Galintys padėti Klientai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;
   11. lankytis tik Sporto klubo Klientams skirtose patalpose;
   12. išeidamas iš Sporto klubo Klientas privalo Sporto klubo darbuotojams grąžinti Sporto klubo jam išduotus daiktus. Klientas, praradęs bet kuriuos Sporto klubo jam išduotus daiktus, privalo padengti Sporto klubo patirtus nuostolius.
  3. Klientų atsakomybė:
   1. Klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias Sporto klubo Paslaugas, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių Paslaugų galimą poveikį jam, t.y. Klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Sporto klubą bei naudotis jo teikiamomis Paslaugomis.
   2. Klientai, naudodamiesi Sporto klubo įranga bei Paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.
   3. Klientas, sudarydamas Sutartį, patvirtina kad jo sveikatos būklė yra tinkama atitinkamoms jo pasirinktoms Sporto klubo Paslaugoms ir patvirtina, kad supranta, jog Sporto klubo Paslaugų gavimas yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų. Pačiam Klientui arba Sporto klubo darbuotojams kilus įtarimų dėl netinkamos Kliento sveikatos būklės, Klientas privalo nutraukti užsiėmimą/treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju.
   4. Klientas supranta ir patvirtina, kad Sporto klubas neatsako dėl Kliento sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių Paslaugų teikimo metu ar jų pasekoje, tenka tik Klientui.
   5. Klientas privalo atlyginti Sporto klubui žalą, kurią Sporto klubas patyrė dėl Kliento kaltės pagal Sporto klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Jei Klientas nesutinka su Sporto klubo jam pateiktu nuostolių vertinimo aktu, jis per 3 darbo dienas nuo minėto akto gavimo, privalo raštu pateikti savo prieštaravimus. Tokiu atveju žalos dydis bus nustatomas šalių susitarimu arba kompetentingų valdžios institucijų sprendimu.
   6. Sporto klubui padarytą žalą Klientas privalo atlyginti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam Klientui dienos.
 1. Baigiamosios nuostatos
  1. Pasirašydamas šias Taisykles ir/arba Susipažinimo su Taisyklėmis formoje. Klientas savo parašu patvirtina, kad Klientas su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.
  2. Nepilnamečių Klientų tėvai (globėjai), pasirašydami šias Taisykles ir/arba susipažinimo su Taisyklėmis formoje, patvirtina faktą, kad:
   1. nepilnamečio Kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sporto klubo Paslaugomis;
   2. nepilnametis Klientas pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;
   3. nepilnamečio Kliento Sporto klubui bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta LR teisės aktų nustatyta tvarka;
   4. jie atsako už nepilnamečio Kliento elgesį Sporto klube bei bet kokį nepilnamečio Kliento sveikatos sutrikimą, atsiradusį dėl nepilnamečio nepriežiūros ar netinkamos priežiūros ar kitokių savo, kaip tėvų, pareigų nevykdymo;
  3. Klientas sutinka, kad Sporto klubą valdanti UAB „Čimonė” be atskiro išankstinio Kliento sutikimo ir įspėjimo perleistų savo teises bei pareigas, kylančias iš santykių su Klientu, tretiesiems asmenims.
  4. Bet kokius ginčus Šalys sieks spręsti taikiai, tačiau jei ginčo nepavyktų išspręsti, Klientas visada gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą arba tiesiogiai į teismą.